استان انتاریو ; فرهنگ، آب و هوا، اقتصاد و کاریابی، تحصیلات

استان انتاریو ; فرهنگ، آب و هوا، اقتصاد و کاریابی، تحصیلات

استان انتاریو چهارمین استان کانادا از نظر مساحت با پهنای ۶۶۱۸۴۸کیلومتر مربع، از غرب با استان منیتوبا، از شمال با بندر هادسون و بندر جیمز، از شرق و شمال شرق با کبک و از جنوب با ایالات متحده واستان انتاریو …